Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2016-10-28 14:28:45

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu PROW 2014-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin informuje o planowanym naborze wniosków przez Urząd Marszałkowski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu PROW 2014-2020. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony internetowej www.lasin.pl lub otrzymać u sołtysa.


Wypełnioną ankietę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łasin.


Wsparcie w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obejmuje budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych. Beneficjentami programu są: gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, związek międzygminny.

Środki przeznaczone są na koszty kwalifikowane:
•Koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych,w szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków.
•Koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.
•Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
•Realizowana jest w miejscowości, należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

•Realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
•Jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości.
•Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.
•Realizowana będzie na nieruchomości należącej do Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem.

Wysokość pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) nie może przekroczyć 2 000 000 zł na Beneficjenta w okresie realizacji
Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu.

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia