Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2017-03-27 13:53:15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 zaprasza do złożenia ofert na docieplanie ścian fundamentowych

Ogłoszenie o naborze ofert na docieplanie ścian fundamentowych do głębokości 1 m pod poziomem gruntu za pomocą styropianu twardego o grubości 12 cm i izolacji z foli kubełkowej, na obwodzie 3 budynków wraz z ułożeniem opaski o szer. 0,4 m z kostki brukowej gr. 6 cm przy ul. Tysiąclecia 2, 2B, 6A w Łasinie.

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 zaprasza do złożenia ofert. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego. Oferent ma obowiązek do dokonania przedmiaru, przyjęcia do wykonania zakresu prac oraz złożenia kosztorysu ofertowego wyrażonego w cenie ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu oferty. Wartość oferty podlega negocjacji z Zamawiającym.

Zakres prac winien obejmować:

 1. dokonanie przedmiaru,
 2. rozbiórka i usunięcie starej opaski betonowej,
 3. odkopanie ściany fundamentowej na głębokość 1 m poniżej gruntu,
 4. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 5. ułożenie i umocowanie styropianu twardego o grubości 12 cm na głębokości 1 m,
 6. ułożenie warstwy zbrojonej z mineralnej zaprawy klejowej i tkaniny impregnowanej,
 7. ułożenie i umocowanie foli kubełkowej,
 8. zasypanie i zagęszczenie gruntu,
 9. wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na właściwej podbudowie i podsypce z użyciem cementu,

10.  zagospodarowanie materiałów odpadowych z rozbiórki przez Wykonawcę,

11.  uporządkowanie terenu wraz z zagospodarowaniem materiałów rozbiórkowych,

12.  udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru,

13.  wszelkie materiały wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego,

14.  prace w/w winny zostać wykonane z materiałów atestowanych i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

            posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta winna zawierać:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. Oferta nie będzie podlegać zmianom przez cały czas trwania umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin
tel. 56 466 47 52
.

Termin składania ofert: do dnia 19.04.2017 o godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 20.04.2017 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

Zarząd SM

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia