Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2017-05-16 13:24:03

Ogłoszenie o naborze ofert na remont nawierzchni placu manewrowo -parkingowego przy ul. Tysiąclecia w Łasinie

Ogłoszenie o naborze ofert na remont nawierzchni placu manewrowo -parkingowego przy ul. Tysiąclecia  w Łasinie o powierzchni ok. 520 m2.

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 zaprasza do złożenia ofert. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego. Oferent ma obowiązek do dokonania przedmiaru, przyjęcia do wykonania zakresu prac oraz złożenia kosztorysu ofertowego wyrażonego w cenie ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu oferty. Wartość oferty podlega negocjacji z Zamawiającym.

Zakres prac winien obejmować:

 1. rozbiórkę istniejących parkingów betonowych o pow. ok. 520 m2.
 2. Przedmiar oraz przygotowanie podłoża.
 3. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki parkingów na kruszywo z przeznaczeniem na podbudowę.
 4. Korytowanie podłoża pod kostkę.
 5. Stworzenie podbudowy z kruszywa, z wyprofilowaniem niezbędnych spadków i zagęszczeniem.
 6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z zagęszczeniem.
 7. Wykonanie nowej nawierzchni manewrowo - parkingowej o pow zgodnie z przedmiarem, z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z spoinowaniem i regulacją studzienek kanalizacyjnych.
 8. Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x15 na fundamencie z wilgotnego betonu z wypełnieniem spoin zaprawą cementową według potrzeb wykonawczych zgodnie z przedmiarem.
 9. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.

10. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z zgłoszeniem, uzgodnieniami, przepisami prawa oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.

11. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.

12. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta winna zawierać:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. Oferta nie będzie podlegać zmianom przez cały czas trwania umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin
tel. 56 466 47 52
.

Termin składania ofert: do dnia 31.05 2017 do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 1.06.2017 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

Zarząd SM

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

hotel kielce
ksiegowa kielce

skup aut gdynia

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.