Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2018-03-29 14:57:37

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie - Ogłoszenie o naborze ofert na remont nawierzchni dachu budynków

Ogłoszenie o naborze ofert na remont nawierzchni dachu budynków
ul. Tysiąclecia 2, 2B, 6, 6A w Łasinie.

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 zaprasza do złożenia ofert. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego. Oferent ma obowiązek do dokonania przedmiaru, przyjęcia do wykonania zakresu prac oraz złożenia kosztorysu ofertowego wyrażonego w cenie ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu oferty. Wartość oferty podlega negocjacji z Zamawiającym.

Zakres prac winien obejmować:

  1. dokonanie przedmiaru,
  2. przygotowanie podłoża: mycie ciśnieniowe oraz/lub zamiatanie powierzchni dachu, usunięcie ewentualnych ubytków,pęknięć dach oraz ognisk korozji z obróbek blacharskich,
  3. zabezpieczenie i obróbka naroży, dylatacji, obróbek blacharskich, obróbek kominów, wyłazów przy pomocy siatek technicznych, wzmacniających i taśm systemowych,
  4. wykonanie wodochronnych powłok ochronnych na istniejących pokryciach dachowych na podłożach z papy w dostępnej technologi np. HYDRONYLON, RD-ELASTODECK i inne, w tym wklejenie siatki technicznej na całej powierzchni dachu z wywinięciem na ogniomury i kominy,
  5. naniesienie powłoki nawierzchniowo-ochronnej HYDRONYLON HN lub inne na całą powierzchnię dachu.

Zakres czynności objętych ofertą oraz technologia renowacji i uszczelniania powinna być zgodna z kartami technicznymi zastosowanych wyrobów technologia HYDRONYLON lub inną.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

            posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta winna zawierać:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. Oferta nie będzie podlegać zmianom przez cały czas trwania umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16,

                                               86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 19,04,2018 o godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 20,04,2018 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

Zarząd SM

 

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

hotel kielce
ksiegowa kielce

skup aut gdynia

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.