Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2018-03-29 14:59:35

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie - Ogłoszenie o naborze ofert na wymiana nawierzchni drogowej

Ogłoszenie o naborze ofert na wymiana nawierzchni drogowej przy ul. Konarskiego 4 8 w Łasinie o powierzchni ok. 700 m2.

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 zaprasza do złożenia ofert. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego. Oferent ma obowiązek do dokonania przedmiaru, przyjęcia do wykonania zakresu prac oraz złożenia kosztorysu ofertowego wyrażonego w cenie ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu oferty. Wartość oferty podlega negocjacji z Zamawiającym.

Zakres prac winien obejmować:

 1. Przedmiar oraz przygotowanie podłoża.
 2. rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowych (terlinka) o pow. ok. 700 m2  wraz zagospodarowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni na kruszywo z przeznaczeniem na podbudowę.
 3. Korytowanie podłoża pod kostkę.
 4. Stworzenie podbudowy z kruszywa, z wyprofilowaniem niezbędnych spadków i zagęszczeniem.
 5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z zagęszczeniem.
 6. Wykonanie nowej nawierzchni  o pow zgodnie z przedmiarem, z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z spoinowaniem i regulacją studzienek kanalizacyjnych.
 7. Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x15 na fundamencie z wilgotnego betonu z wypełnieniem spoin zaprawą cementową według potrzeb wykonawczych zgodnie z przedmiarem.
 8. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.
 9. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac zgodnie z uzgodnieniami.

10. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.

11. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

            posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta winna zawierać:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. Oferta nie będzie podlegać zmianom przez cały czas trwania umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16,

                                               86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 198,04,2018 do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 20,04,2018 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

Zarząd SM

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

hotel kielce
ksiegowa kielce

skup aut gdynia

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.