Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2009-12-15 14:42:14

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach IBG 7331-4/ś/2009 rok

                                                                                                
IBG 7331-4/ś/2009 rok.
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach


            Na podstawie art. 71, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 pkt 4, art. 84,85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowanie administracyjnego ( Dz. U. Z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku:
 z dnia 14 grudnia 2009 roku CASUS Sp. z o.o. , ulica Chełmińska Nr 80 , 86 – 300 Grudziądz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na :
 „Budowie domków rekreacyjno - wypoczynkowych, budynku sauny, jacuzzi, budowie motelu i przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów, budowie dróg dojazdowych, ciągów chodnikowych oraz zagospodarowanie terenu z przebudową infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej) w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym CASUS na działkach o nr ewidencyjnych 738,474,739/1,797 położonych w Łasinie, obręb geodezyjny Miasto Łasin, gmina Łasin.”,

po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego z Grudziądza oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Grudziądza.
              
                                                                    orzekam

I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby
   przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
.

Teren przewidziany pod realizację projektowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach
obszaru pozbawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, wymaga ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
W ramach przedsięwzięcia planuje się :
„Budowę domków rekreacyjno - wypoczynkowych, budynku sauny, jacuzzi, budowie motelu i przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów, budowie dróg dojazdowych, ciągów chodnikowych oraz zagospodarowanie terenu z przebudową infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej) w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym CASUS na działkach o nr ewidencyjnych 738,474,739/1,797 położonych w Łasinie, obręb geodezyjny Miasto Łasin, gmina Łasin.”. Teren inwestycji z powodzeniem może być nadal wykorzystywany jako teren przeznaczony pod rekreację.

II. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy.-2-

1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

.- prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska
zapewniając ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, 
- podczas prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, zdjętą, nie zanieczyszczoną
warstwę humusową należy ponownie wykorzystać rolniczo,
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne
korzystanie z terenu,
- w okresie realizacji przedsięwzięcia,występujące uciążliwości spowodowane
pracami maszyn budowlanych i  zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów
należy minimalizować poprzez prowadzenie prac w porze dziennej przy użyciu
sprawnego technicznie sprzętu,
- w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od
pracujących maszyn,
- eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny.
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania
technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntów i wód podziemnych
przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć negatywny wpływ na
środowisko i zdrowie ludzi,
- w celu uniknięcia dewastacji terenu w trakcie realizacji inwestycji należy
przygotować uzgodnić warunki wykorzystania drogi gminnej do transportu
urządzeń i sprzętu należy uzgodnić z właścicielem drogi,
- sprzęt wykorzystywany w trakcie prac budowlano – montażowych musi być
w odpowiednim stanie technicznym aby uniknąć zanieczyszczenia
środowiska produktami ropopochodnymi, przestrzegając jednocześnie
instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz zasad BHP,
- posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
- wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiec powstawaniu
odpadów lub ograniczyć ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko,
- w przypadku powstania odpadów wytwórca zobowiązany jest zapewnić zgodny
z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła,
- odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach
oraz sukcesywnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania,
- posadowienie obiektów budowlanych wymaga ustalenia warunków
geotechnicznych w oparciu o szczegółowe rozpoznanie geologiczne.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym
:
- rozwiązania technologiczne winny spełniać standardy stosowane w obiektach
związanych z tego typu działalnością w krajach Unii Europejskiej i opierać
się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony
środowiska będzie inwestycją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie
obowiązujących norm prawnych,
- planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób
określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
przyjmując technologie i urządzenia przyjazne środowisku oraz zapewniające
poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych
nteresów osób trzecich

-3-


3. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
załącza się charakterystykę przedsięwzięcia i kartę informacyjną przedsięwzięcia.
                   

 UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2009 roku Firma CASUS z Grudziądza, ulica Chełmińska nr 80, zwróciła się z prośbą o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie :„Budowy domków rekreacyjno - wypoczynkowych, budynku sauny, jacuzzi, budowie motelu i przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów, budowie dróg dojazdowych,
ciągów chodnikowych oraz zagospodarowanie terenu z przebudową infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej) w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym CASUS na działkach o nr ewidencyjnych 738,474,739/1,797 położonych w Łasinie, obręb geodezyjny Miasto Łasin, gmina Łasin.”
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin pismem z dnia 24 lutego 2009 r. nr IBG 7331-3/ś/2009 r. zwrócił się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego, 86-300 w Grudziądzu i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 86-300 Grudziądz o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 9 marca 2009 roku Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, wydało Postanowienie OS. 7633-6/09 r., że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 6 marca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 86 – 300 Grudziądz wydał opinię N.NZ-423/14/2009 roku że, dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin w oparciu o uzyskane postanowienie Starosty Powiatu Grudziądzkiego, opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu i informacje zawarte w karcie informacyjnej, kierując się skalą przedsięwzięcia, jego usytuowaniem, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania wydał postanowienie IBG7331-2/ś/2009 roku z dnia 13 marca 2009 roku w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez CASUS Sp. z o. o. z Grudziądza  przedsięwzięcia  pn.”
 „Budowa domków rekreacyjno - wypoczynkowych, budynku sauny, jacuzzi, budowie motelu i przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów, budowie dróg dojazdowych, ciągów chodnikowych oraz zagospodarowanie terenu z przebudową infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej) w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym CASUS na działkach o nr ewidencyjnych 738,474,739/1,797 położonych w Łasinie, obręb geodezyjny Miasto Łasin, gmina Łasin.”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie , zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.)zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W trakcie prowadzonego postępowania z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie, nie zapoznała się ani jedno osoba. Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym przesądzają wyżej-4-


opisane uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Do wniosku inwestor dołączył dokumenty określone w art. 74 ust. 1 w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku.
W dniu 14 grudnia 2009 roku CASUS Sp. z o.o., 86-300 Grudziądz, ulica Chełmińska Nr 80 złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zadanie pn. „
„Budowa domków rekreacyjno - wypoczynkowych, budynku sauny, jacuzzi, budowie motelu i przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów, budowie dróg dojazdowych, ciągów chodnikowych oraz zagospodarowanie terenu z przebudową infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej) w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym CASUS na działkach o nr ewidencyjnych 738,474,739/1,797 położonych w Łasinie, obręb geodezyjny Miasto Łasin, gmina Łasin.”,
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia winno spowodować, że wszystkie uciążliwości zamkną się w granicach inwestycji.
W toku postępowania zostały uwzględnione niżej wymienione uwarunkowania:
- przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami Natura 2000,
najbliższy obszar Dolina Osy znajduje się w odległości ok. 8 km. od planowanego
przedsięwzięcia. Planowana inwestycja nie wpłynie na ograniczenie walorów
przyrodniczych tych obszarów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego
sąsiedztwie nie występują obiekty przyrodniczo chronione, obszary leśne, wodno -błotne a
także złoża zasobów naturalnych. Ponadto , lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza
możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko,
- analizowane przedsięwzięcie budowy ww. inwestycji,nie wymaga ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Nie spowoduje ona naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w opracowaniu wykonanym do wniosku oraz ustalone w niniejszej decyzji. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, spowoduje , iż wszelkie uciążliwości inwestycji zamkną się w granicach działki inwestora.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

-5-


Załączniki :
Charakterystyka przedsięwzięcia.
Karta informacyjna przedsięwzięcia.
Otrzymują :
- CASUS SP. z o.o.
   86 – 300 Grudziądz
   ul. Chełmińska 80
   Tomasz Kubala
   86-320 Grudziądz
   ul. Chełmińska 80
-  Mienie Komunalne Miasta i Gminy
   86-320 Łasin
   ul. Radzyńska Nr 2,
   dz. nr 739/1,472,
-  Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
    w Bydgoszczy
    85-039 Bydgoszcz
    ul. Hetmańska 38
    dz. nr 797,798
-  Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
    w/m.,
-   Zakład Gospodarki Komunalnej
     86-320 Łasin
   ul. Grudziądzka 11
-  Gąsik Katarzyna
    86-320 Łasin
    ul. Liliowa 16
    dz. nr 739/2
-   Mulewski Zbigniew
     86-320 Łasin
    ul. Radzyńska 33
     dz. nr 473,
 - a/a.
Otrzymują do wiadomości :
- Regionalna Dyrekcja Ochrony
  Środowiska w Bydgoszczy
  85-950 Bydgoszcz
  ul. Dworcowa 63,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  86-300 Grudziądz
  ul. Kosynierów Gdyńskich 31
ZH/PW


Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.