Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2013-06-21 13:23:09

RLŚ 7331.3.4.ś.2013 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

RLŚ7331.3.4.ś.2013                                                                                    Łasin, dnia 20.06.2013 r.

 

DECYZJA

o środowiskowych  uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  Nr 213, poz. 1397) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267)

 

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szczepanki, na działce nr 257/4, gm. Łasin”.

Integralną częścią decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie

W dniu 10 kwietnia 2013r. wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szczepanki, na działce nr 257/4, gm. Łasin”.

            Do akt sprawy załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obejmującą obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

            Planowane przedsięwzięcie  zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z zapisami w  § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

            W dniu 25.04.2013r. pismem znak RLŚ.7331.3.1.ś.2013 organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  postanowieniem (znak WOO.4240.370.2013.BW.2) z dnia 28 maja 2013 r. stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu  pismem( znak N.Nz-423/10/13) z dnia 7 maja 2013 r.  wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje :

Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika że składowisko odpadów jest zlokalizowane w miejscowości Szczepanki, w odległości ok. 4 km od Łasina, na działce oznaczonej nr 257/4, przy drodze powiatowej łączącej Nowe Mosty z m. Szczepanki. Powierzchnia działki wynosi ok. 2,42 ha, z czego niecka zajmuje ok. 1,8 ha. Jest to składowisko podpoziomowe o głębokości ok. 9 m. Na podstawie posiadanych materiałów stwierdzono, że posiada ono naturalne podłoże nieprzepuszczalne i nie zostało wyposażone w sztuczne uszczelnienia ani system drenażu.

W promieniu 1 km od terenu składowiska nie ma ujęć wody pitnej i studni dla okolicznej ludności. W najbliższej okolicy nie znajdują się jeziora i stawy. W odległości ok. 5 km przepływa Rzeka Osa. Kierunek spływu wód podziemnych jest od strony południowej kwatery w kierunku północnym.

Teren jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, wyposażony w drogę z płyt betonowych i budynek socjalny, podłączony do czynnej sieci wodociągowej. Przez składowisko przebiega napowietrzna linia energetyczna. Obszar otoczony jest pasem zieleni, składającym się z topoli, modrzewi, lip i grabów. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 300 - 350 m od granic składowiska.

W promieniu 1 km od terenu składowiska nie ma ujęć wody pitnej i studni dla okolicznej ludności. W najbliższej okolicy nie znajdują się jeziora i stawy. W odległości ok. 5 km przepływa Rzeka Osa. Kierunek spływu wód podziemnych jest od strony południowej kwatery w kierunku północnym.

Rekultywacja polegać będzie na pokryciu warstwą rekultywacyjną i zabudową biologiczną całej powierzchni niecki wypełnionej odpadami. Na całej powierzchni rekultywacyjnej czaszy wykonana zostanie warstwa odwadniająca, zapewniająca naturalny spływ powierzchniowy. Ze względu na lokalizację składowiska w terenie rolniczym i uszczelnienie czaszy, nie ma potrzeby budowy systemu odprowadzania wód opadowych spływających z wierzchowiny i skarp. Zabudowa biologiczna polegać będzie na wysiewie i nasadzeniu pionierskiej roślinności rekultywacyjnej. W pierwszym roku planuje się uprawę ziemi urodzajnej wierzchowiny i obsianie jej mieszanką traw, natomiast w drugim roku - pielęgnację założonych trawników oraz nasadzenie krzewów.

Ważnym elementem prac rekultywacyjnych jest ujęcie i odprowadzenie powstającego gazu składowiskowego. Będzie to polegało na wykonaniu odwiertów i zainstalowaniu kominów (studni) wentylacyjnych wraz z biofiltrami, które umożliwiają wydobywanie się gazu wysypiskowego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia dominować będzie oddziaływanie związane z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu ciężarowego. Wówczas wystąpi emisja hałasu i spalin. Może też wystąpić niewielkie pylenie mas ziemnych. Oddziaływania te będą miały charakter krótkookresowy, ograniczony do pory dziennej i terenu składowiska.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) informację o wszczęciu postępowania oraz postanowienie (znak RLŚ7331.3.3.ś.2013) z dnia 04.06.2013r. podano do publicznej wiadomości po przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej(www.bip.lasin.pl). 

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska – orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.