Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2008-06-17 16:04:18

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie
organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2008 r.


1.Rodzaj zadania.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Łasin w miejscu zamieszkania z programem rekreacyjno-sportowym i z elementami programu krajoznawczo-turystycznego.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi: 5.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji.
Zlecenie realizacji zadania publicznego i udzielenie dotacji nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.)
Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularze ofert dostępne są w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz na stronie internetowej www.lasin.pl.

4. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do 31.08.2008 r.
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102).

5. Terminy składania ofert.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres :
Urząd Miasta i Gminy Łasin ul. Radzyńska 2 86-320 Łasin
lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”otwarty konkurs ofert – organizacja wypoczynku letniego ” w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. Wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta i Gminy Łasin.
Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.lasin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty określające termin i miejsce zawarcia umowy.

Przy dokonywaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria:

- możliwość realizacji zadania w oparciu o zasoby kadrowe i rzeczowe;
- wysokość planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania;
- deklarowany udział środków własnych i środków z innych źródeł w stosunku do dotacji;
- ilość dzieci i młodzieży korzystających z oferty;
- doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

7. Informacja na temat zrealizowanych przez gminę Łasin zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji.
Na zadania z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2007 r. gmina przeznaczyła kwotę 32.338 zł, w tym wysokość udzielonej dotacji wynosiła 20.000 zł.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Maria Ewertowska tel. 056 4665043.

Data publikacji 17.06.2008 r

 

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.