Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Zapraszamy od pn do pt 7.15 - 15.15
Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2008-06-25 13:01:04

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska

 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:1) dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawdzie;

2) dyrektora Szkoły Podstawowej w Szonowie;

3) dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach;

4) dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie ul. C Skłodowskiej 14.


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym , który spełnia następujące warunki:


a)
- w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawdzie
i dyrektora Szkoły Podstawowej w Szonowie:
ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, bądź ukończył studia
wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium
nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

- w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach:
ukończył studia wyższe magisterskie lub studia wyższe zawodowe i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danej szkole;

- w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Łasinie:
ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład
zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe.

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał
co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku
nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu
zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne;
h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);


2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniającym wymagania określone w pkt 1 ppkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;


3) osoba niebędąca nauczycielem, która:


a) ukończyła studia wyższe magisterskie;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi
kształcenia w danej szkole;
d) spełnia wymagania określone w pkt 1, ppkt 1, lit b i lit. e-h

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.);
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora;
12) informację o złożeniu przez kandydata oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa
w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ Konkurs na dyrektora .................nazwa szkoły...............”,

w terminie do 26 maja 2008 r. do godz. 14 00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łasin pok. Nr 20 ul. Radzyńska 2 86-320 Łasin.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl

skup aut gdynia
salon kosmetyczny mokotów

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.