Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
Dodatkowe informacje


skup aut gdańsk
2011-12-22 12:31:56

Zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na kadencję 2012-2015

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że zgodnie z art.162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm. ) wszczęto procedurę związaną ze zgłaszaniem kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego    w Grudziądzu na kadencję 2012-2015

 

 

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ:

 

Prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru , w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji

 

 

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO RADY MIEJSKIEJ W TERMINIE DO DNIA 30 CZERWCA 2011 R.

 

DRUKI: karty zgłoszenia kandydata , listy osób zgłaszających kandydata znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie (pok. nr 27i pok. nr 20) oraz na stronie internetowej www.lasin.pl, ponadto karta zgłoszenia kandydata jest także dostępna za pośrednictwem Internetu www.ms.gov.pl.

 

DO KARTY KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAŁĄCZYĆ:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

PONADTO

 

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji,

 

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

 /-/ Franciszek Kawski

__________________________________________________________

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;

2)    osoby chodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa


 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.