Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria
2019-10-30 10:15:06

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie - Ogłoszenie o naborze ofert na remont balkonów

Ogłoszenie o naborze ofert na remont balkonów w ilości ok. 20 sztuk.

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 zaprasza do złożenia ofert. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej brutto za 1m2 powierzchni remontowanej balkonu, według wariantu:

1 Wariant I remont kapitalny płyty balkonowej:

 1. wymiana warstwy nawierzchniowej betonu,
 2. wymiana izolacji,
 3. wymiana opierzenia,
 4. malowanie balkonu (podkład, 2x farba).

2 Wariant II częściowy w postaci odtworzenia elewacji spodniej strony płyty balkonowej:

 1. zerwanie dotychczasowej powłoki tynku i farby,
 2. pomalowanie podkładem,
 3. 2 krotne malowanie.

Ponadto:

 1. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.
 2. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.
 3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.
 4. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

Oferta winna zawierać:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. Oferta nie będzie podlegać zmianom przez cały czas trwania umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16,

                                               86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 16.05.2018 do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 17.05.2018 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

Zarząd SM

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl