Kontakt

Urzad Miasta i Gminy w Łasinie
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin, Polska

Telefony: (0-56) 466 50 43
(0-56) 466 50 41
Fax:(0-56) 466 50 46
E-mail: umig@lasin.pl
Internet: www.lasin.pl

Nr konta:
33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Galeria

OSP Łasin

 

OSP Łasin
Geneza powstania   O.S.P.   Łasin.


    Ze względu na fakt, że pożary należą do grupy niebezpieczeństw najbardziej groźnych na terenie miasta Łasina, zorganizowana ochrona przeciwpożarowa w mieście istniała od dawna. W połowie XIX wieku władze pruskie zaczęły podejmować działania administracyjne dot. ochrony ppoż. w miastach. O ile do tej pory walka z pożarami i obrona przed nimi spadała na samych mieszkańców, o tyle teraz zaczęto podejmować działania mające na celu unowocześnienie metod, lepszą organizację walki z pożarami, jak również działania prewencyjne. Działaniom tym władze pruskie nałożyły charakter obowiązkowy, poprzez prawo policyjne.
W miejscowościach dotychczas nie posiadających straży pożarnej organizowano je w sposób administracyjny o charakterze przymusowym. Przewodniczącym takiej straży była osoba kierująca jednostka administracyjną, czyli w przypadku Łasina Burmistrz.
Z uwagi na restrykcyjne przepisy władz pruskich dążące do pełnej germanizacji tych ziem, działalność ludności pochodzenia polskiego była utrudniana zarówno ze strony administracji, jak i miejscowej ludności pochodzenia niemieckiego.
Najstarszym dokumentem dot. ochrony przeciwpożarowej w mieście Łasin jest „Ordynacja pożarowa dla miasta Łasina” uchwalona przez Magistrat miasta Łasina w dniu 3 sierpnia 1846 r., zatwierdzona przez Królewską Pruską Rejencję w Kwidzynie.  Dokument ten zawiera 59 paragrafów mówiących, jak mają się zachowywać mieszkańcy Łasina w przypadku powstania pożaru, a także jak postępować aby nie dopuścić do jego wybuchu, a następnie niekontrolowanego rozwoju. Na podstawie  § 31 ordynacji wprowadzono obowiązek tworzenia drużyn ratowniczych w mieście, w następujący sposób: trzech zaufanych i poważanych obywateli miasta wyznaczonych przez Magistrat, dobiera spośród pozostałych obywateli dziewięć innych zaufanych sobie osób, tworząc w ten sposób 30-osobową drużynę. § 42 ordynacji zobowiązuje wszystkich gospodarzy domów, aby w przypadku wybuchu pożaru   jeśli nie są osobiście zaangażowani w akcji gaśniczej, wysłali jednego mężczyznę z wiadrem i wszystkich zdolnych do niesienia pomocy. § 50 - 56 ordynacji określają wysokość kar za spóźnienie (grzywna 10 groszy) lub nieobecność (grzywna 20 groszy) oraz nagród dla pierwszego furmana z zaprzęgiem (1 talar) i dla obsługujących sikawkę (po 20 groszy).
    W listopadzie 1859 r. Burmistrz Łasina Rafalski zakupił działkę, w celu wybudowania wozowni sikawek, której budowę rozpoczęto w 1861 r. Jeszcze przed oddaniem do użytku wozowni Magistrat łasiński opracował dokument, wg którego przydzielono obywatelom i mieszkańcom obowiązek wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W dokumencie tym określono dokładnie i wyznaczono imieniem i nazwiskiem, kto za jakie czynności odpowiada.
W 1863 r. Magistrat zakupił drugą sikawkę dla potrzeb straży łasińskiej. Do obsługi nowej sikawki wyznaczono imiennie krawców, siodlarzy i rymarzy, w ilości 30 osób, pod dowództwem mistrza ślusarskiego Leopolda Fuhrmana i jego zastępcy mistrza siodlarskiego Ferdynanda Jahnke. Starą sikawkę obsługiwali imiennie wyznaczeni szewcy i kowale, w ilości 24 osób, pod dowództwem mistrza kowalskiego Dawida Bartha i jego zastępcy mistrza kowalskiego Mateusza Cichockiego.
Obowiązkowy charakter straży pożarnej oraz brak organizowanych systematycznych ćwiczeń i szkoleń osób funkcyjnych powodował często, że akcje ratownicze przebiegały żywiołowo, w niemałym chaosie, krzyku, bieganinie, przy gromadzących się tłumach gapiów, utrudniającymi skuteczność prowadzonych akcji, co skutkowało nadal dużymi stratami. W związku z tym władze pruskie na mocy dekretów z dn. 11 marca 1850 r. i 28 grudnia 1898 r.  zaczęły organizować Towarzystwa Straży Ogniowej. Były to organizacje będące pierwowzorem dzisiejszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Straże ogniowe były upoważnione do przejęcia całości majątku i podporządkowania straży przymusowej. Taką straż pożarną w Łasinie powołano w 1884 roku. 
Okoliczności związane z powstaniem łasińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej opisano na stronie jednostki OSP Łasin  www.osp.lasin.plZAPRASZAMY NA STRONE OSP ŁASIN

Realizacja: NET-atak.pl strony internetowe & MaxDesign.pl