Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2019-10-03 09:25:50

50-lecie pożycia małżeńskiego

 

Szanowni  Państwo!

Jeżeli od chwili zawarcia  małżeństwa upłynęło co najmniej 50 lat, na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje  medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.


Rola Urzędu Stanu Cywilnego polega na sporządzeniu projektu wniosków o przyznanie medali i  przesłaniu ich do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. 
Po pozytywnej weryfikacji, medale są dostarczone do USC w Łasinie a Jubilaci zostają powiadomieni o terminie uroczystości, na której zostaną odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.  Od momentu zgłoszenia jubileuszu do chwili wręczenia odznaczeń może upłynąć około 6 miesięcy.


Wnioski przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia małżeństwa. W przypadku, gdy rocznica
ta przypada w styczniu lub w lutym danego roku, wnioski można przedstawiać od dnia 01 listopada roku poprzedzającego.

 

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.


Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie


Zgłoszenia można składać:
- w Urzędzie Stanu Cywilnego , parter pok. nr 10
- w sekretariacie Urzędu , II piętro
- pocztą  na adres: Urząd Stanu Cywilnego ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin 
- tel. Kont. 56 4665044 wew.23

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119
, informuję, że:

1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Łasin jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin z siedzibą przy ul. Radzyńskiej 2, 86-320 Łasin.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin jest Pan Wojciech Marchlewski;

 e-mail w.marchlewski@lasin.pl      tel. 56 4665043 wew. 51

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystąpienia z wnioskiem o nadanie  medalu za długoletnie pożycie małżeńskie   na podstawie:

- Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2019 poz.25 późn. zm.),
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w   sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)
 

4) Przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych podlegają tylko i wyłącznie odpowiednie kategorie danych osobowych, wynikające z właściwych przepisów prawnych.

5)Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie – Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

Dodatkowo w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informuję, że:

1)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji spraw urzędowych
a później przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną i archiwalną -  przez 5 lat.

2) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych;

3) Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje tylko w sprawach, w których jest wyrażana zgoda na przetwarzanie danych osobowych; W tym przypadku posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul.Stawki 2), w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

5) Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest Rejestr Mieszkańców.

6) Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.