Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2020-05-06 11:05:12

Ogłoszenie o naborze ofert na remont balkonów

Ogłoszenie o naborze ofert na remont balkonów w ilości ok. 30 sztuk.

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 zaprasza do złożenia ofert. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej brutto za 1m2 powierzchni remontowanej balkonu, według wariantu:

1 Wariant I remont kapitalny płyty balkonowej:

 1. wymiana warstwy nawierzchniowej betonu,
 2. wymiana izolacji,
 3. wymiana opierzenia,
 4. malowanie balkonu (podkład, 2x farba).

2 Wariant II częściowy w postaci odtworzenia elewacji spodniej strony płyty balkonowej:

 1. zerwanie dotychczasowej powłoki tynku i farby,
 2. pomalowanie podkładem,
 3. 2 krotne malowanie.

Ponadto:

 1. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.
 2. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.
 3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.
 4. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta winna zawierać:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. Oferta nie będzie podlegać zmianom przez cały czas trwania umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2020 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 28.05.2020 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

Zarząd SM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.