Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2020-05-25 10:34:07

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 maja 2020 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamia o ograniczeniach w zakresie wykonywanych zadań publicznych.

W związku z powyższym w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż
1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.    

Zgodnie z ww. przepisem, do odwołania, Urząd Miasta i Gminy Łasin wykonuje tylko zadania z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782),

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

 b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470  i 471).

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Łasin od dnia 25 maja 2020 r. realizuje sprawy w powyższym zakresie pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. W czasie wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin obowiązuje zasada bezpiecznego odstępu oraz  obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką ochronną a także dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe.

Kontakty, formularze, instrukcje odnośnie konkretnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie www.bip.lasin.pl oraz w wejściu do MGOPS, gdzie znajduje się również skrzynka podawcza, przeznaczona do składania wniosków w formie pisemnej. Złożenie dokumentu nie będzie potwierdzane przez pracowników.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu sanitarnego, preferujemy załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail, e-puap lub telefonicznie.

Poniżej podaję numery telefonów i adresy e-mailowe do kierowników poszczególnych referatów i MGOPS w Łasinie:


 

Nazwa Referatu/stanowisko

Nr telefonu

Adres e-mail


1.

Referat Organizacyjny- sekretariat

56 466 50 41,

56 466 50 43,

56 466 50 44


umig@lasin.pl

2.

Referat Podatków i Windykacji

56 466 50 41 wew. 40

ewa.radomska@lasin.pl


3.

Urząd Stanu Cywilnego

56 466 50 41 wew. 23

506878413


w.malinowska@lasin.pl

4.

Ewidencja ludności i działalność gospodarcza

56 466 50 41 wew. 52

beata.zientarska@lasin.pl


5.

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

56 466 50 41 wew. 51

798207771


w.marchlewski@lasin.pl

6.

Referat Inwestycji, Budownictwa, Rolnictwa

i Gospodarki Gruntami

56 466 50 41 wew. 45

 

benedykt.stecki@lasin.pl


7.

Oświata, Kultura, Sport

56 466 50 41 wew. 37

 

maria.ewertowska@lasin.pl


8.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

56 466 47 12

 

mgops@lasin.pl

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.