Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2008-06-25 12:22:06

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA
MIASTA I GMINY ŁASIN

na lata 2004 – 2010
z perspektywą na lata 2011 - 2020

Spis treści
I.WSTĘP
1. Podstawa prawna i cel opracowania
II. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA GMINY ŁASIN
1. Ogólna charakterystyka gminy
2. Demografia
3. Gospodarka
III. DIAGNOZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
1. Odpady komunalne
1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów
2.Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2.1. System zbierania i transportu odpadów komunalnych
2.2. Procesy unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2.2.1. Informacje szczegółowe dotyczące składowisk odpadów w Szczepankach
2.3. Procesy odzysku
3.Ocena systemu zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi
przez mieszańców miasta i gminy Łasin
4. Odpady przemysłowe
4.1. Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych
4.2. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi
4.2.1. Procesy unieszkodliwiania
5. Odpady niebezpieczne
5.1. Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych
5.2. Odpady niebezpieczne zawarte w odpadach przemysłowych
6. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w szczególności odpadów
7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych
IV. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

1. Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego wytwarzanych odpadów
komunalnych
1.1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
1.2. . Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska
odpadów
1.3. Plan odzysku odpadów opakowaniowych
1.4. Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów
1.5. Plan redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów
1.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych
1.7. Odpady unieszkodliwiane na składowiskach odpadów
2. Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych ...29
V. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE
ŁASIN
1. Harmonogram realizacji systemu gospodarki odpadami w gminie
VI. ZASADY FINANSOWANIA.
VII. ORGANIZACJA I ZASADY MONITOROWANIA SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI
1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów
w zakresie gospodarki odpadami
1.1. Zadania gmin
1.2. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami
2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami (PGO)
3. Raporty z wykonania Planu
4.Wskaźniki efektywności Planu
5. Analiza oddziaływania planu na środowisko
VIII.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
IX. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
1. Ustawy
2. Rozporządzenia, obwieszczenia, uchwały
3. Wykaz dotychczasowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami,
które zachowały moc (tj. tych, które weszły w życie przed dniem 1 października
2001 r.)
3.1.Ustawy
3.2. Rozporządzenia
4. Przepisy związane z gospodarką odpadami, które ukazały się w okresie od maja do
października 2003 r

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.