Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2008-06-25 12:25:16

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
MIASTA I GMINY ŁASIN
na lata 2004 – 2010
z perspektywą na lata 2011 - 2020

 

 


Część “A”

Zasoby środowiska przyrodniczego
i ocena aktualnego stanu środowiska

I. Wstęp
1.Podstawa prawna i cel opracowania
1.2. Zakres opracowania i założenia metodyczne
1.3. Identyfikacja podstawowych źródeł zagrożenia środowiska przyrodniczego miasta i gminy
1.4. Informacje i wytyczne z dokumentów strategicznych i programowych
2.Kompetencje samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska
II.Zasoby środowiska przyrodniczego miasta i gminy Łasin
1.Ogólna charakterystyka geograficzna
2.Charakterystyka zasobów środowiska
2.1.Rzeźba terenu
2.2. Zasoby surowców mineralnych
2.3. Zasoby glebowe
2.3.1.Rolnicza przydatność gleb
2.4. Zasoby leśne i tereny zielone
2.5. Wody powierzchniowe
2.5.1. Rzeki
2.5.2. Jeziora
2.6. Wody podziemne
2.7. Zasoby przyrody chronionej
2.8. Warunki klimatyczne
2.8.1. Wiatry
2.8.2. Opady
2.8.3. Zachmurzenie
2.8.4. Usłonecznienie
2.8.5. Warunki termiczne
2.9. Warunki akustyczne
III. Stan środowiska miasta i gminy
1. Wody powierzchniowe
1.1. Rzeki
1.2. Jeziora.
1.2.1. Charakterystyka warunków zlewniowych i morfometrycznych
1.2.2. Główne zagrożenia dla czystości wód jeziornych
1.2.3. Charakterystyka jezior
1.2.4. Zróżnicowanie troficzne jezior gminy Łasin
1.2.5. Ocena zagrożeń nietroficznych.
2. Wody podziemne
2.1. Jakość zwykłych wód podziemnych na terenie gminy Łasin w latach 1996-2003
3.Powietrze atmosferyczne
3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
3.2. Stan czystości powietrza atmosferycznego w mieście i gminie Łasin
3.2.1. Miasto Łasin
3.2.2. Gmina Łasin
3.3. Stan klimatu akustycznego w mieście i gminie Łasin
3.3.1. Hałas przemysłowy
3.3.2. Hałas komunikacyjny
3.4. Charakterystyka oddziaływania promieniowania na organizmy żywe
3.4.1. Identyfikacja i charakterystyka źródeł promieniowania elektromagnetycznego
3.4.2. Identyfikacja i charakterystyka terenów, na których stwierdzono przekroczenia ponadnor
matywnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
4. Gospodarka wodno-ściekowa
4.1. Źródła i sposób zaopatrzenia w wodę
4.2. Źródła ścieków, systemy gromadzenia i odprowadzania ścieków
4.3. Bilans wodno-ściekowy miasta i gminy
4.3.1. Propozycja uporządkowania gospodarki ściekowej gminy
4.3.2. Szczegółowy plan Urzędu Miasta i Gminy i założenia techniczne w celu uporządkowania
gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy
IV. Ocena końcowa

Część “B”

Analiza stanu środowiska miasta i gminy Łasin
w kontekście polityki ekologicznej
powiatu grudziądzkiego i województwa

V. Analiza stanu środowiska miasta i gminy Łasin w kontekście polityki
ekologicznej powiatu grudziądzkiego i województwa
1. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem ze źródeł
stacjonarnych i komunikacyjnych
2. W zakresie ochrony przed hałasem
3. W zakresie systemów gospodarowania odpadami
4. W zakresie zachowania i kształtowanie różnorodności biologicznej
5. W zakresie zwiększenia lesistości województwa
6. W zakresie ochrony gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb
7. W zakresie ochrony złóż kopalin przed nieracjonalną gospodarką
8. W zakresie kształtowania systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do
nowych warunków prawnych
VI. Cele i priorytety ekologiczne
VII. Rodzaj i harmonogram przedsięwzięć proekologicznych
1. Ochrona zasobów przyrodniczych
1.1. Ochrona zieleni
1.2. Zadrzewienia
1.3. Ochrona powierzchni ziemi
1.4. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
2. Ochrona powietrza atmosferycznego i poprawa klimatu akustycznego
3. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4. Edukacja ekologiczna
VIII. Środki niezbędne do osiągnięcia celów
1. Mechanizmy prawno-ekonomiczne
1.1. Środki finansowe
2. Instrumenty społeczne
IX. System monitoringu i oceny realizacji celów ekologicznych
X. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
XI. Wykorzystane materiały i opracowania
1. Wybrane akty prawne
2. Literatura

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.