Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2015-03-13 11:22:22

2014

Zarządzenie 418/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego

Zarządzenie 419/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego

Zarządzenie 420/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego

Zarządzenie 421/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego

Zarządzenie 423/2014 W sprawie Rocznego Planu szkoleń Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2014 rok.

Zarządzenie 424/2014 W sprawie powołania komisji odbioru robót realizowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych

Zarządzenie 425/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego wyboru ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych w Mieście i Gminie Łasin w 2013r.

Zarządzenie 426/2014 W sprawie wykreślenia z ewidencji środka trwałego

Zarządzenie 427/2014 W sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych w Łasinie

Zarządzenie 428/2014 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dof

Zarządzenie 429/2014 W sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Lokalna Grupa działania „WIECZNO”

Zarządzenie 430/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Zarządzenie 431/2014 W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Zarządzenie 432/2014 W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok

Zarządzenie 433/2014 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 434/2014 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie 435/2014 W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego

Zarządzenie 436/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego.

Zarządzenie 437/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego

Zarządzenie 438/2014 W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność mienia komunalnego

Zarządzenie 439/2014 W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie 440/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg

Zarządzenie 441/2014 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Łasin

Zarządzenie 442/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie 443/2014 W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Zarządzenie 444/2014 W sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Łasinie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału

Zarządzenie 445/2014 W sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z sal konferencyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Zarządzenie 446/2014 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w używaniu jednostek oświatowych

Zarządzenie 447/2014 W sprawie upoważnienia podinspektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Zarządzenie 448/2014 W sprawie upoważnienia podinspektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Zarządzenie 449/2014 W sprawie utworzenia Centrum dla Rodzin w Mieście i Gminie Łasin

Zarządzenie 450/2014 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro na opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020"

Zarządzenie 451/2014 w sprawie powołania komisji j w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin"

Zarządzenie 452/2014 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 453/2014 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2013 rok

Zarządzenie 454/2014 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Łasinie

Zarządzenie 455/2014 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2013 rok

Zarządzenie 456/2014 Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości poniżej 14 tys. Euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie

Zarządzenie 457/2014 W sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020

Zarządzenie 458/2014 W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie 459/2014 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 460/2014 w sprawie powołania komisji j w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasi

Zarządzenie 461/2014 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie

Zarządzenie 462/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie 463/2014 W sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres styczeń-czerwiec 2014r.

Zarządzenie 464/2014 W sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego

Zarządzenie 465/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania pomieszczeń remizy strażackiej

Zarządzenie 466/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na wykonanie przebudowy pomieszczeń po byłej szko

Zarządzenie 467/2014 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014rok

Zarządzenie 468/2014 w sprawie powołania komisji do spraw udzielania pomocy materialnej dla nauczycieli

Zarządzenie 469/2014 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 470/2014 W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie 471/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia

Zarządzenie 472/2014 W sprawie upoważnienia podinspektora Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Zarządzenie 473/2014 W sprawie upoważnienia kierownika działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Zarządzenie 474/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 Euro na budowę placu zabaw w ramach programu Ministerstw

Zarządzenie 475/2014 W sprawie upoważnienia podinspektora miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Zarządzenie 476/2014 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 477/2014 W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie 478/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 Euro na budowę placu zabaw w ramach programu Ministerst

Zarządzenie 479/2014 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 480/2014 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 482/2014 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego.

Zarządzenie 483/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 484/2014 w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie 485/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie 486/2014 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 2015 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej niż 4 lata budżetowe

Zarządzenie 487/2014 w sprawie określenia procedur postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie

Zarządzenie 488/2014 w sprawie bezpłatnych ogłoszeń

Zarządzenie 489/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 r.

Zarządzenie 490/2014 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie do wykonywania czynności związanych z zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych Urzędu.

Zarządzenie 491/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dl

Zarządzenie 492/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 396/13 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości

Zarządzenie 493/2014 w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Zarządzenie 494/2014 w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Łasin działkę nr 6/1 położoną w Jakubkowie zapisana w KW nr 15452 gm. Łasin

Zarządzenie 495/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla ciepła w mieszkaniach znajdujących się w obiektach szkolnych

Zarządzenie 496/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na dostawę oleju opałowego do szkól podstawowych i g

Zarządzenie 497/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin

Zarządzenie 498/2014 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego

Zarządzenie 499/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Zarządzenie 500/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Zarządzenie 501/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Zarządzenie 502/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Zarządzenie 503/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014-2

Zarządzenie 504/2014 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 505/2014 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 506/2014 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność mienia komunalnego

Zarządzenie 507/2014 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego

Zarządzenie 508/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Zarządzenie 509/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości i udzielenie bonifikaty stanowiącej mienie komunalne

Zarządzenie 510/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 euro na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie 511/2014 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres wrzesień-grudzień 2014 r

Zarządzenie 512/2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

Zarządzenie 513/2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2015-2018

Zarządzenie 514/2014 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014r.

Zarządzenie 516/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin

Zarządzenie 517/2014 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014r.

Zarządzenie 518/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia

Zarządzenie 519/2014 w sprawie powołanie komisji ds. udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zarządzenie 520/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 515/2014 w sprawie powołania przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 5.186.00 euro na wykonanie budowy pod klucz przedszkola miejskiego w Łasinie

Zarządzenie Nr 521/2014 w w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 1/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 2/2014 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2015 rok

Zarządzenie 3/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert o wartości poniżej 30 tys. euro na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Łasin

Zarządzenie 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Zarządzenie 5/2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie

Zarządzenie 7/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Zarządzenie 8/2014 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Zarządzenie 9/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 5.186.000 Euro na reku

Zarządzenie 10/2014 w sprawie powołania Zespołu Środowiskowego

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.