Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
2015-07-24 11:06:18

2015

Kolejne zarządzenia znajdują sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Łasin

12/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

13/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

14/2015 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego.

15/2015 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego.

16/2015 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

17/2015 w sprawie Rocznego Planu Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2015 rok

18/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Nowe Błonowo

19/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Łasin Wybudowanie

20/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Szczepanki

21/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Przesławice

22/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Plesewo

23/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Stare Błonowo

24/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Zawdzka Wola

25/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Jakubkowo

26/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Nowe Mosty

27/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Wydrzno

28/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Nogat

29/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Huta Strzelce

30/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Goczałki

31/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Zawda

32/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Szonowo

33/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Jankowice

34/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Kozłowo

35/2015 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Szynwałd

37/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

38/2015 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.

40/2015 Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityk)i rachunkowości

41/2015 Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości

42/2015 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

43/2015 W sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

44/2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

45/2015 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

46/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

47/2015 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin.

48/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego wyboru ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych w Mieście i Gminie Łasin w 2015r.

49/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

50/2015 w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

51/2015 w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

52/2015 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia

53/2015 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu.

54/2015 w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

55/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki rachunkowości)

56/2015 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2015 rok

57/2015 w sprawie planu działalności Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2015 rok

58/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

59/2015 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok

60/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej

61/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej

62/2015 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Łasin.

63/2015 w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

64/2015 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

65/2015 w sprawie powołania Zespołu Monitorującego system gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Łasin

66/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestnicz

67/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

68/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

69/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

70/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

71/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

72/2015 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego ma sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność mienia komunalnego

73/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 Euro na wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg o nawierzchni

74/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

75/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

76/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referenta do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

77/2015 w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego

78/2015w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

79/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

80/2015 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin w trybie nabor

79/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych - załącznik

81/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne - załącznik

82/2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

83/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

84/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

87/2015 w sprawie powołania komisji do spraw udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

85/2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

88/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach

89/2015 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres styczeń- czerwiec 2015 r

90/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

91/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu " Programu współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

92/2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

86/2105 w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego

94/2015 w sprawie wprowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

95/2015 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

98/2015 zmiejące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

99/2015 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

100/2015 w sprawie ustalenia zasad wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

97/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

101/2015 w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

103/2015 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.

106/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne . przeznaczonych do nabycia i zbycia .

104/2015 w sprawie przeprowadzanie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w orkiestrze dętej OSP Łasin

105/2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

102/2015 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego

93/2015 w sprawie zasad gospodarowania drewnem opałowym pozyskanym z usuwania drzew i wiatrołomów na terenach nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Łasin

107/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu „Piękna Zagroda 2015”

96/2015 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.