Kontrast:
Czcionka:
A
A
A
Dodatkowe informacje


skup aut gdynia
skup aut szczecin
2020-03-30 11:39:33

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • treści pochodzą z różnych źródeł,
  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
  • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
  • treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator serwisu , e-mail: bartosz.zmuda@lasin.pl lub umig@lasin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  56 466 50 43 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Adres: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin

Budynek urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest w centrum Łasina i można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie. Przy urzędzie znajdują sie dwa bezpłatne parkingi samochodowe z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Schody nie są wyposażone w żadne urządzenia umożliwiające wejście do budynku osobą które mają trudności w poruszaniu się. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Po wejściu do budynku, w holu po lewej stronie znajduje się sie tablica informacyjna  nazwami i numerami biur.
Dotarcie na inne niż parter pietra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra.
Toaleta dla interesantów, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. .
Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania, w celu ułatwienia załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Urząd Miasta i Gminy Łasin deklaruje ciągłe dążenie do poprawy dostępności stron internetowych i dostępności architektonicznej oraz stosowanie się do wymagań ustawowych.

Informujemy, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie opracowywania projektu remontu i dostosowania budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Chcemy pokonać bariery architektoniczne poprzez przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planujemy zamontować  na zewnątrz budynku platformę dla osób niepełnosprawnych i dostosować toalety. Ze względu na to, że budynek jest zabytkiem i podlega pod konserwatora zabytków wszystkie planowane zmiany na zewnątrz jak i wewnątrz budynku muszą być uzgadniane z konserwatorem.

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.