Kontrast:
Czcionka:
A
A
A

Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Miasta i Gminy Łasin

 


 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie - nr KRS 0000089864

 

Ze względu na fakt, że pożary należą do grupy niebezpieczeństw najbardziej groźnych na terenie miasta Łasina, zorganizowana ochrona przeciwpożarowa w mieście istniała od dawna. W połowie XIX wieku władze pruskie zaczęły podejmować działania administracyjne dot. ochrony ppoż. w miastach. O ile do tej pory walka z pożarami i obrona przed nimi spadała na samych mieszkańców, o tyle teraz zaczęto podejmować działania mające na celu unowocześnienie metod, lepszą organizację walki z pożarami, jak również działania prewencyjne. Działaniom tym władze pruskie nałożyły charakter obowiązkowy, poprzez prawo policyjne.

W miejscowościach dotychczas nie posiadających straży pożarnej organizowano je w sposób administracyjny o charakterze przymusowym. Przewodniczącym takiej straży była osoba kierująca jednostka administracyjną, czyli w przypadku Łasina Burmistrz.

Z uwagi na restrykcyjne przepisy władz pruskich dążące do pełnej germanizacji tych ziem, działalność ludności pochodzenia polskiego była utrudniana zarówno ze strony administracji, jak i miejscowej ludności pochodzenia niemieckiego.

Najstarszym dokumentem dot. ochrony przeciwpożarowej w mieście Łasin jest „Ordynacja pożarowa dla miasta Łasina” uchwalona przez Magistrat miasta Łasina w dniu 3 sierpnia 1846 r., zatwierdzona przez Królewską Pruską Rejencję w Kwidzynie.  Dokument ten zawiera 59 paragrafów mówiących, jak mają się zachowywać mieszkańcy Łasina w przypadku powstania pożaru, a także jak postępować aby nie dopuścić do jego wybuchu, a następnie niekontrolowanego rozwoju. Na podstawie  § 31 ww. ordynacji wprowadzono obowiązek tworzenia drużyn ratowniczych w mieście, w następujący sposób: trzech zaufanych i poważanych obywateli miasta wyznaczonych przez Magistrat, dobiera spośród pozostałych obywateli dziewięć innych zaufanych sobie osób, tworząc w ten sposób 30-osobową drużynę. § 42 ww. ordynacji zobowiązuje wszystkich gospodarzy domów, aby w przypadku wybuchu pożaru   jeśli nie są osobiście zaangażowani w akcji gaśniczej, wysłali jednego mężczyznę z wiadrem i wszystkich zdolnych do niesienia pomocy. § 50 - 56 ww.ordynacji określają wysokość kar za spóźnienie (grzywna 10 groszy) lub nieobecność (grzywna 20 groszy) oraz nagród dla pierwszego furmana z zaprzęgiem (1 talar) i dla obsługujących sikawkę (po 20 groszy).

            W listopadzie 1859 r. Burmistrz Łasina p.Rafalski zakupił działkę, w celu wybudowania wozowni sikawek, której budowę rozpoczęto w 1861 r. Jeszcze przed oddaniem do użytku wozowni Magistrat łasiński opracował dokument, wg którego przydzielono obywatelom i mieszkańcom obowiązek wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W dokumencie tym określono dokładnie i wyznaczono imieniem i nazwiskiem, kto za jakie czynności odpowiada.

W 1863 r. Magistrat zakupił drugą sikawkę dla potrzeb straży łasińskiej. Do obsługi nowej sikawki wyznaczono imiennie krawców, siodlarzy i rymarzy, w ilości 30 osób, pod dowództwem mistrza ślusarskiego Leopolda Fuhrmana i jego zastępcy mistrza siodlarskiego Ferdynanda Jahnke. Starą sikawkę obsługiwali imiennie wyznaczeni szewcy i kowale, w ilości 24 osób, pod dowództwem mistrza kowalskiego Dawida Bartha i jego zastępcy mistrza kowalskiego Mateusza Cichockiego.

Obowiązkowy charakter straży pożarnej oraz brak organizowanych systematycznych ćwiczeń i szkoleń osób funkcyjnych powodował często, że akcje ratownicze przebiegały żywiołowo, w niemałym chaosie, krzyku, bieganinie, przy gromadzących się tłumach gapiów, utrudniającymi skuteczność prowadzonych akcji, co skutkowało nadal dużymi stratami. W związku z tym władze pruskie na mocy dekretów z dn. 11 marca 1850 r. i 28 grudnia 1898 r.  zaczęły organizować Towarzystwa Straży Ogniowej. Były to organizacje będące pierwowzorem dzisiejszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Straże ogniowe były upoważnione do przejęcia całości majątku i podporządkowania straży przymusowej. Taką straż pożarną w Łasinie powołano w 1884 roku. 

Okoliczności związane z powstaniem łasińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej opisano na stronie jednostki OSP Łasin  www.osplasin.inten.pl  natomiast bieżące wydarzenia można śledzić na stronie www.facebook.com/osplasin998/

 

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Szczepankach – numer KRS 0000030474

 

Jednostka działa od roku 1945. Założycielami jej byli: Ludwik Pyżewicz, Felicjan Sulski, Bronisław Orłowski, Florian Wszołek.

 Obecnie jest jednostką „S-1”, zakwalifikowana do kategorii JOT-IV.  Wcześniej posiadała na wyposażeniu lekki samochód gaśniczy Żuk – GLM8 oraz dwie motopompy Polonia M800. W roku 2019 otrzymali samochód Lublin GLM-8.

Według ewidencji osobowej w jednostce działa 18 członków, w tym 7 osób posiada uprawnienia ratownika OSP.

Jednostka posiada remizę w swojej miejscowości, gdzie parter zajmuje garaż i pomieszczenia magazynowe a na piętrze świetlica,

Jako jedna z nielicznych jednostka posiada sztandar ufundowany w 1995 roku, z okazji 50-lecia utworzenia jednostki.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie - nr KRS 0000083754

 

Jednostkę założyli 19 maja 1949 roku Dh Tadeusz Smoliński, Antoni Januszewski, Czesław Pawlik i Alojzy Retz.  Obecnie jest jednostką typu „S – 1”, zakwalifikowana do kategorii JOT-III.  Posiada na wyposażeniu  samochód gaśniczy Volvo GBA 3/16, dwie motopompy Polonia M800 oraz wiele sprzętu ratownictwa technicznego.

Wg ewidencji osobowej w Szonowie działa 44 strażaków, w tym 23 osoby posiadają uprawnienia ratownika OSP oraz funkcjonuje drużyna młodzieżowa.  Jej prezesem jest Dh Andrzej Długosz. 

Jednostka posiada remizę w swojej miejscowości, która jest podzielona na część garażową i świetlicową.  W latach 2001, 2002 i 2003 zajmowali I miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zdobywając tym samym na własność Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasinie.

Jako jedna z niewielu jednostek prowadzi kronikę swojej działalności.

Bieżące wydarzenia można śledzić na stronie  www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/OSP-Szonowo-1794502160815163/

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie - nr KRS 0000036315

 

Założona 22 września 1922 roku przez komitet obywatelski gminy Szynwałd, w składzie:

  • Stefan Tomczyński – Prezes Okręgowej Straży Pożarnej z Łasina;
  • Bronisław Słupski –Wójt Gminy Szynwałd
  • Wojtacki Leon – Sołtys Szynwałdu
  • Konrad Krakowski – nauczyciel miejscowej szkoły
  • Maksymilian Kuberski
  • Franciszek Jankowski

Na członków zapisało się 42 osoby i wybrano Zarząd Straży w składzie:

                ►Prezes – Naczelnik – Franciszek Jankowski

                ►Zastępca Naczelnika – Sawicki Józef

                ►Sekretarz – Skarbnik – Maksymilian Kuberski

                ►Referent - Krakowski Konrad

Placówka posiadała sikawkę 2-cylidrową na kołach drewnianych. Dokupiono do niej kilkadziesiąt metrów nowych węży. Sprzęt był przechowywany u członków OSP, ponieważ nie posiadali własnego pomieszczenia.

Pierwszy wielki sukces odnieśli w czasie akcji gaśniczej prowadzonej w gospodarstwie rolnym w sąsiedniej miejscowości Czarne Dolne w roku 1924, gdzie paliła się stodoła wypełniona grochem. Straż Pożarna z Szynwałdu broniła w tym czasie owczarni, co im się udało.  Za skutecznie prowadzone działania gaśnicze otrzymali od niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego 400 marek nagrody, które przeznaczyli na budowę remizy i zakup mundurów.

W roku 1953 otrzymali konny wóz bojowy na ogumionych kołach a w roku 1968 wybudowano nowy budynek remizy strażackiej ze świetlicą. W 1972 roku społeczeństwo ufundowało im sztandar, z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia OSP.

Obecnie jest jednostką typu „S – 1”, zakwalifikowaną do kategorii JOT-III. Wcześniej posiadali na wyposażeniu pojazd gaśniczy Żuk GLM 8 i motopompę Polonia M800. W roku 2017 otrzymali samochód Magirus GBA 2,4/16, umożliwiający prowadzenie samodzielnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Obecnie wg ewidencji osobowej liczy 29 członków, w tym 15 osób posiada uprawnienia ratownika OSP oraz funkcjonuje drużyna młodzieżowa. 

Bieżące wydarzenia można śledzić na stronie  www.facebook.com/ospszynwald/

 

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Zawdzie – numer KRS 0000080150

 

Założona w roku 1960 przez mieszkańców Zawdy: Józefa Gamonia, Bronisława Glinowieckiego, Tadeusza Stasiaka, Leona Kamrowskiego, Stanisława Karczewskiego.

Obecnie jest jednostką typu „S-1”, zakwalifikowana do kategorii JOT-IV. Od 1997 roku posiada na wyposażeniu pojazd gaśniczy Żuk - GLM8, zakupiony wspólnie z Radą Sołecką wsi Zawda oraz  motopompę Polonia M800. Od roku 2019 posiadają samochód Lublin GLM-8.

Aktualnie wg ewidencji osobowej OSP w Zawdzie liczy 11 członków, z tego 10 posiada uprawnienia ratownika OSP.   

 Jednostka posiada w swojej miejscowości remizę, składającą się ze świetlicy i garażu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawdzkiej Woli - nr KRS 0000027322

 

Założona w roku 1960.  Jej założycielami byli Władysław Czapiewski, Antoni Beyer, Tadeusz Falkowski, Franciszek Sikora.

Obecnie jest jednostką typu „S - 1”, zakwalifikowana do kategorii JOT-III. Wcześniej posiadała na wyposażeniu lekki samochód Żuk – GLM8 i dwie motopompy Polonia M800  wraz z kompletem węży gaśniczych. W roku 2016 jednostka otrzymała samochód Lublin GLM-8 a w roku 2019 otrzymali samochód Volvo GCBA 3/30, umożliwiający prowadzenie samodzielnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Według ewidencji osobowej jednostka liczy obecnie 37 członków, w tym 15 osób posiada uprawnienia ratownika OSP oraz funkcjonuje drużyna młodzieżowa. 

Jednostka posiada w swojej miejscowości remizę, w której odbywa się wiele kulturalnych imprez dla młodzieży zorganizowanej w OSP. Przy remizie znajduje się duży plac, na którym rozgrywane są zawody sportowo-pożarnicze.

W 2012 r. za trzykrotne zwycięstwo w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP z terenu miasta i gminy Łasin, zdobyli na własność puchar przechodni Prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasinie.

W roku 2004, 2016 i 2018 na zawodach powiatowych w Grudziądzu zdobyli I miejsce, na zawodach wojewódzkich w Kruszwicy w 2004 r. IX miejsce a w Jabłonowie Pomorskim w 2018 r. XII miejsce.

Bieżące wydarzenia można śledzić na stronie  https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community/OSP-Zawdzka-Wola-1720310354901565/

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.